عربستان؛ فرسوده، متزلزل و آسیب پذیر

آنچه مسلم است در عرصه دیپلماسی پنهان بین المللی، کشور عربستان را امروزه دیگر حاکمیت مستقل در بر نمی گیرد، بلکه به عنوان کشور سلطه پذیر قلمداد می شود.

عربستان به عنوان یک کشور سلطه پذیر قلمداد می شود چراکه ساختار سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اطلاعاتی تنیده شده در آن به طور کامل در هدایت لابی ها و جریانات صهیونیستی قرار دارد و باید قبول کرد این کشور از درون پوسیده و از بیرون تهاجمی همه جانبه به صورت پنهان را پذیرا شده به‎‌طوریکه شاکله آن متزلزل و هر لحظه باید منتظر حوادث، طوفان های سهمگین و سونامی وحشتناکی بود.

نفوذ لابی‌های صهیونیستی

در سه دهه گذشته سرویس صهیونیستی موساد در همراهی سرویس اطلاعاتی سیا و اینتلیجنس سرویس، نه اینکه تاروپود و ساختار نظام عربستان را به هم ریخته است بلکه حرکت نفوذ تمام عیار خزنده و هدایت این کشور راه به دست گرفته است، به صورتی که در جایگه منطقه ای و بین المللی از این کشور تنها ماکت و قالب فانتزی به نام عربی-اسلامی باقی مانده است و نفوذ لابی صهیونیست ها تا جایی پیش رفته استکه امروزه دیپلماسی آشکار آن تحت سیطره دیپلماسی پنهان همان لابی های صهیونیستی رقم می‌خورد.

تغییرات و جابجایی نسبی قدرت در بین سلاطین و شاهزادگان بر همین مبنا بوده است به طوریکه در دیپلماسی پنهان امروزه عربستان را بهشت جاسوسان قلمداد می کنند؛ به همین جهت این حاکمیت، پشتیبانی و حمایت مردمی را از دست داده و حکومتی آسیب پذیر و به هم ریخته و متزلزل به حساب می آید.

اقتصاد غیر مولد و ضربه پذیر

دو مؤلفه مهم قدرت اقتصادی این کشور شامل نفت و گاز و گردشگری مذهبی(مراسم حج) است هرچند در حوزه نفت و گاز در طول دو دهه گذشته سرمایه گذاری انجام گرفته لیکن سرمایه گذاری در خروجی جهت تولید و سرمایه درون ریز نمی باشد بلکه کاملا برون ریز است با افزایش تولید نفت یا تولید داخل، سرمایه گذاری و خروج ارز در بیرون و وابستگی شدید این صنعت به شرکت های بزرگ در خارج از کشور؛ لذا این حوزه کاملا شکننده و متزلزل است از طرفی مناطق نفتی و جانمایی و استقرار این صنعت در پهنه جغرافیایی این کشور در فناوری های نظامی امروز که در توانمندی ارتش‌های منطقه ای وجود دارد کاملا ضربه پذیر و فلج شونده است.

اما حوزه گردشگری مذهبی و مراسم حج؛ با توجه به درآمد بالا این مؤلفه که قطعا اگر خوب اداره می شد نه تنها می توانست به تنهایی اقتصاد عربستان را احیا کند بلکه می توانست بخشی از بلاد اسلامی را نیز مورد حمایت قرار دهد لیکن لازمه این مؤلفه و امکان و فرصت، امنیت، آرامش و احترام است که متأسفانه هرسه آیتم د طول سه دهه اخیر که مورد تهاجم نفوذ صهیونیستی بوده است روز به روز پایین ترین رتبه تنزل را پیدا کرده که متأسفانه در حج 94 کاملا این امنیت، آرامش و اعتماد از دست رفته که احیای آن به سالها و بلکه به گذر تاریخ نیاز دارد تا به فراموشی سپرده شود.

ارتش و نیروهای مسلح اجاره ای

ارتش این کشور در طول سالهای گذشته از نظر تسهیلات، آموزش و امکانات توسط غرب به خصوص آمریکا، فرانسه، انگلیس و حتی بلوک شرق تقویت شده اما بخاطر نفوذ چندگانه‌ای که در این ساختار نظامی به وجود آمده است و هر کدام از قدرت های غربی سهم خواهی می نمایند تا بازار فروش نظامی خود را داشته باشند، کارشناسان نظامی همین امر را شکنندگی این ارتش می دانند.

از طرفی روحیه عمومی تشکیلات نظامی و امنیتی آن فاقد اصول و معیارهای تعریف شده است، به همین جهت امروزه ارتش عربستان را ارتش اجاره ای می نامند.

اختلافات مذهبی شدید در درون

چهار میلیون مسلمان شیعی در محاصره در منطقه ای سوق الجیشی که سالهاست لحظه شماری آزادی می کنند و منتظر کوچکترین زلزله سیاسی و نظامی هستند تا با انگیزه بالا و آرمانی که دارند از این فرصت نهایت بهره را داشته باشند و به همین جهت این مؤلفه را باید بخشی از تزلزل، آسیب و بحران نهفته از این کشور قلمداد کرد.

مرزهای نا امن

این مرزها نشأت گرفته از اختلافات مرزی عربستان و عمان، قطر، یمن و مرزهای دریایی بخش جدی از آسیب های این کشور است که در مجال این مقاله نمی گنجد.

قومیت گرایی

قومیت های مذهبی این کشور موضوع که با نفوذ با سابقه دیرینه سرویس های جاسوسی اینتلیجنس، سیا و امروزه به محوریت موساد را پیش روی این کشور قرار داده است که هر لحظه آبستن حوادث ناگواری است و همین امر باعث شده فضای فرهنگی و تربیتی این کشور در نازلترین وضعیت قرار بگیرد و به نوعی بستر برگشت به توحش و وحشی‌گری در آن در حال شکل‌گیری است؛ به طوریکه حاکمیت اقلیت، انسانیت، شرافت، غیرت و عزت برخاسته از فرهنگ اسلامی در این کشور به نابودی کشانده و نوعی فرهنگ التقاطی و تکفیری که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد حاکم شده است.

وهابیت، طالبان و داعش زاییه این خط و مشی جاسوسی در قالب تولیت‌ها در این بلاد اسلامی است لذا این به هم ریختگی قومیت گرایی و نفوذ سنگین سرویس های جاسوسی و وضعیت بحرانی را به وجود آورده به طوریکه همانند آتش زیر خاکستر است که اگر جرقه‌ا‌ی از بیرون و درون و و حاکمیت به آن وارد ‌شود همانند واقعه حمله به خانه خدا پس از حج سال 1981(1360) که توسط تعداد کثیری از بنیادگرایان مسلح سنی انجام شد، تمام ساختارهاب آن به هم خواهد ریخت.

اختلافات طبقاتی

درسه دهه گذشته سعودیها ثروتمند شده اند لیکن جابه جایی طبقات اجتماعی رخ نداده است و در طول صد سال گذشته هیچ تحول فرهنگی، سیاسی و اجتمعی در این جامعه دیده نشده است لذا باید جامعه سعودی را جامعه عقب مانده قبیله ای و بسته دانست هرچن حرکت پوسته نازک به نام شاهزادگان، توسعه و پیشرفت محدود خانوادگی را در این کشور به پیش می برد لیکن و اجازه رسوخ به لایه های دیگر را نخواهد داد.

در این وضعیت اگر حرکتی فرهنگی و عمیق و غنی فضای این کشور را درنوردد به طور قطع بستر خیزش مردمی و انقلاب جدی فراهم خواهد شد و به همین جهت شاکله اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکننده ای بر ساختار عربستان حاکم می شود که هر لحظه فرو خواهد ریخت.

 

نگارنده: علی‌اکبر فامیل‌کریمی