ازمون دولت سیزدهم در استان همدان

بعد از مشارکت بی نظیر مردم در انتخابات و رای به دولت کار و کرامت و سرکار امدن دولتی مردمی گمانه زنی‌ها جهت معرفی بالاترین مقام اجرایی استان شروع شد و سوابق شخصیت‌های مختلف در وزارت کشور ارزیابی شدند.

اما مهم‌ترین ویژگی دولت اخیر انتخاب استانداران و مسئولین به دور از جار و جنجال گروهی و جناحی است.

افرادی تاکنون در سایر استان‌ها مثل تهران و اصفهان انتخاب شدند که چند شاخص مهم از جمله جوانان انقلابی دارای سوابق عملی مدیریتی را داشتند.
به عبارتی دولت سیزدهم با توجه به مشکلات کشور به دنبال برون رفت از وضعیت موجود است‌.
مدیران دولت قبل عمل‌گرا نبودند و شاخص جوانان انقلابی را یدک نمی‌کشیدند.
صنایع کشور به‌صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد و وضعیت به جایی رسید که در حال حاضر می‌بینیم اوضاع اقتصاد و معیشت مردم مناسب نیست و بیکاری در کشور جولان می‌دهد.
بنابراین بهترین دستورالعمل برای انتخاب استاندار همدان این است که فردی باشد که در درجه اول دارای سوابق روشن انقلابی بوده و همچنین جوانی مطابق با شاخص گام دوم انقلاب، آشنا به اقتصاد و تجارت در استان، مدیریت در صنعت استان و به عبارتی مستقر در استان همدان باشد.
همچنین اگر فرد جناحی و وابسته به گروه‌ها انتخاب شود گروه رقیب حذف و استانداری جولانگاه افراد خاص خواهد شد لذا باید استانداری انتخاب شود که وابستگی گروهی و جناحی نداشته و وام‌دار کسی نباشد.
یادداشت: دکتر جواد وطنی_ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان