اجرای نخستین روزجشنواره تئاتر کودک و نوجوان

jashnvareh96teatr 6.JPG

گزارش تصویری اختصاصی"همدان نیوز"از اولین روزبیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

jashnvareh96teatr 1.JPGjashnvareh96teatr 2.JPGjashnvareh96teatr 3.JPGjashnvareh96teatr 4.JPGjashnvareh96teatr 5.JPGjashnvareh96teatr 6.JPGjashnvareh96teatr 7.JPGjashnvareh96teatr 8.JPGjashnvareh96teatr 9.JPGjashnvareh96teatr 10.JPGjashnvareh96teatr 11.JPGjashnvareh96teatr 12.JPGjashnvareh96teatr 13.JPGjashnvareh96teatr 14.JPGjashnvareh96teatr 15.JPGjashnvareh96teatr 16.JPGjashnvareh96teatr 17.JPGjashnvareh96teatr 18.JPGjashnvareh96teatr 19.JPG