زنگ خطر ایمنی در بازار همدان

b_150_150_16777215_00_images_bazar.khab25.jpg

معاون فرماندار همدان در جلسه ستاد پیشگیرے ،هماهنگی ،فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان همدان گفت در بحث ایمنے بازار ومراڪز تجارے بخشے از وظایف متوجه دستگاههاے اجرایے ذیربط وبخشے مربوط به مالڪین وهیات مدیره مراڪز تجارے است.

به گزارش "همدان‌نیوز"و به نقل از روابط عمومی آتش نشانی همدان، سعید زمانی افزود : اصلاح شبڪه هاے توزیع برق بعنوان یڪے از عوامل آتش سوزے در سالهاے اخیر در دستور ڪار توزیع برق شهرستان ومالڪین واحد ها و مراڪز تجارے قرار گرفته واقدامات خوبے هم انجام شده است اما همچنان در برخے از مراڪز نیاز به رفع نقص داریم.
وی با اشاره به ضرورت افزایش تعامل بین سازمان آتش نشانے ، اتاق اصناف ومیراث فرهنگے براے به سرانجام رسیدن برخے از این نواقص تاڪید ڪرد. آموزش نگهبانان وسریداران این مراڪز مے تواند در پیشگیرے از برخے حوادث بسیار ڪارآمد باتشد
زمانے با اشاره به گزارش سازمان آتش نشانے مبنے بر بررسے ڪارشناسے ساختمانهاے ادارے ممڪن است نیاز به اعتبارات داشته باشد ڪه باید با اولویت بندے مورد ملاحظه ورفع نقص قرار گیرد
محمدرضا بیاناتے رئیس سازمان اتش نشانے وخدمات ایمنے همدان با حضور در جلسه ستاد پیشگیرے وهماهنگے ،فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان همدان عنوان ڪرد : با توجه به اینڪه فلسفه اصلے درسازمان هاے آتش نشانے نظم وانضباط ڪارے بوده واین مجموعه یک سازمان شبه نظامے است و نجات جان انسان ها ، مهار واطفاء حریق وحفاظت از ثروتهاے ملے در مقابل آتش سوزے وعوارض وسوانح ناشے از وظایف اصلے ومهم آن است ڪه در قالب 47 وظیفه در حال انجام است
وے ضمن اعلام آمار حوادث وعملیاتهاے سازمان در سال 1398 ،سه ماهه اول سال 1399 وگزارش خطرسنجے بازار و اشاره به بازدیدها وپایش هاے انجام شده توسط ڪارشناسان این سازمان از مراڪز واماڪن مختلف نسبت به ارائه گزارش در خصوص نواقص ایمنے موجود در بافت سنتے بازار ، مجتمع هاے تجارے ، جایگاههاے سوخت ، ادارات سطح شهر ، سالن هاے ورزشے ، سالن اجتماعات ،مساجد وحسینیه ها پرداخت.
رئےس سازمان آتش نشانے وخدمات ایمنے درادامه مطالب خود به نواقص وایرادات موجود در بازار همدان به شرح ذیل در قالب 3بند اشاره نمود ڪهاین موضوعات بصورت مستمر به مسئولین ومتولیان یادآورے گردیده است
مصالح بڪاررفته نامناسب وقابل اشتعال در سازه - انبار غیر اصولے وغیر ایمن ڪالاها علے الخصوص وجود مواد سریع الاشتعال ڪنار هم - استقرار مشاغل مختلف وپرخطر ڪنار هم - عدم رعایت الزامات ایمنے در زمان تغییرات وتعمیرات ڪلے وجزئے - ایجاد سد معبر در محل بازار ڪه مانع حرڪت مناسب خودروهاے امدادے میشود - عدم دسترسے جهت امداد رسانے از خیابان اصلے به محل با توجه به وجود اختلاف ارتفاع ، عرض وارتفاع معابر نامناسب وبا توجه به وجود موانع - چیدمان وسایل و ڪالا در بیرون مغازه ڪه مے تواند عامل گسترش حریق باشد - نصب میله و سر درب توسط ڪسبه و اصناف در اماڪن تجارے - عدم تامین راههاے خروج استاندارد - مصالح نامناسب و قابل اشتعال بڪار رفته در پوشش هاے داخلے و نما بر اساس دستورالعملهاے جدید - سیم ڪشے و انشعابات نامناسب بیرونے وداخلے - عدم وجود سیستم ڪشف و اعلام حریق- عدم وجود سیستم هاے اطفاء حریق شامل هوزریل، آبفشان، خاموش ڪننده - عدم وجود سیستم هیدرانت - استفاده از سیستم هاے گرمایشے نامناسب - عدم وجود نام و شاخصه از مراڪز تجارے، گاراژها، تیمچه ها و راسته بازارها - عدم معرفے و مراجعه ڪسبه هنگام اخذ و یا تمدید پروانه ڪسب بمنظور اخذ نظریه ڪارشناسے و طرح ایمنے - عدم اطلاع و آگاهے اڪثر ڪسبه از روش هاے پیشگیرے، ایمنے و حوادث و مقابله با آن - بهره بردارے از ساختمان ها قبل نظارت، ڪنترل و تاییدیه ایمنی.
رفع نواقص وایرادات موجود در جایگاههاے سوخت امرے ضرورے است
آتشپاد بیاناتے همچنین در ادامه مطالب وگزارش ایمنے مورد نظر به نواقص موجود در جایگاههاے سوخت از قبیل عدم وجود شیرهیدرانت همجوار جایگاههاے سوخت - استفاده از مصالح قابل اشتعال مانند ڪامپوزیت در نماے جایگاه - عدم وجود تابلوهاے گرافیڪے در محدوده جایگاه به منظور جلوگیرے از پارک سایر خودروها - عدم وجود سیستم اطفاء حریق شامل رایزر تر وجعبه هاے هوزریل ، رایزر خشک وخاموش ڪننده مناسب - عدم حضور نیروے آموزش دیده اختصاصے آتش نشانے وامداد ونجات اشاره نمودو افزود رفع نواقص ایمنے در جایگاههاے سوخت ڪه از حساسیت خاصے برخوردار هستند امرے ڪاملا ضرورے است.


سالن هاے ورزشے ، حسینیه ها وسالن هاے اجتماعات بایستے از ایمنے لازم برخوردار باشند
رئیس سازمان آتش نشانے وخدمات ایمنے همدان در ادامه جلسه به نواقص وایرادات شناسایے شده توسط ڪارشناسان سازمان در سالن هاے ورزشے ، حسینیه ها وسالن هاے اجتماعات وادارات ....پرداخت ڪه شامل عدم وجود شیر هیدرانت همجوار سالن هاے ورزشے، حسینیه ها، سالن اجتماعات و ... - عدم تامین راه هاے خروج استاندارد- سیم ڪشے نامناسب و غی

ر اصولی- عدم وجود سیستم هاے اعلام حریق مناسب اشاره نمود.
بیاناتی درادامه به عدم وجود سیستم هاے اطفائ حریق شامل :رایزر خشک ، رایزر تر و جعبه هوزریل با رعایت پوشش مناسب،نصب خاموش ڪننده مناسب در ڪل بنا،منبع ذخیره و پمپ مناسب آتش نشانے - عدم نصب دیزل ژنراتور جهت تامین برق روشنایے اضطرارے، سیستم اعلام حریق، پمپ هاے آتش نشانے در مواقع اضطرارے و قطع برق احتمالے -عدم تامین پرسنل خاص آموزش دیده به عنوان متصدے ایمنے در سالن هاے ورزشے، مساجد، سالن هاے اجتماعات و ... به شڪلے ڪه در ڪلیه ساعات شبانه روز آماده و حاضر باشند. - عدم وجود راهنماے طبقات و خروج- نصب مصالح قابل اشتعال در نما- نصب مصالح قابل اشتعال در راه هاے خروج- عدم رعایت جهت بازشو در هاے واقع در راه خروج با توجه به جهت خروج - انبار غیر اصولے مواد سریع الاشتعال مانند رنگ ها، حلال هاے رنگے و... - استفاده از پوشش هاے نامناسب مانند بنر و... در راه هاے خروج دراماڪن مورد نظر اشاره وتائید ڪرد با توجه به اینڪه اینگونه اماڪن به عنوان اماڪن تجمعے وپرتراڪم تعریف شده اند لذا افزایش ضریب ایمنے امرے ڪاملا مهم وضرورے است ڪه بایستے توسط متولیان اینگونه اماڪن انجام ومورد توجه قرار گیرد.
انجام راهڪارها وپیشنهادات آتش نشانے ضریب ایمنے بازار را افزایش مے دهد
آتشپاد بیاناتے در پایان جلسه به منظور ارتقاء ایمنے بافت سنتے بازار ومجتمع هاے تجارے به ارائه پیشنهادات در قالب موارد ذیل در خصوص رفع مشڪلات موجودر در اماڪن مذڪور پرداخت:
ایجاد زیر ساخت به منظور نصب شیرهاے هیدرانت در اماڪنے همانند راسته بازارهاے قدیم وجدیدودرمجاورت مراڪز تجارے – توزیع وانتقال اصولے برق وڪابل ڪشے استاندارد بالاخص در راسته بازارها ، ڪاروانسراها ومراڪز تجارے قدیمے – ایجاد زیر ساخت مناسب به منظور جمع آورے سیستم هاے گرمایشے غیر استاندارد درفصول سرد سال – تامین راههاے خروج مناسب واستاندارد در ڪلیه مستحدثات – رفع ایجاد موانع ثابت مانند روفوژها ، Uهاے فولادے ، در راسته بازارها و.... به منظور امدادرسانے سریع – مقاوم سازے وبازسازے سازه هاے چوبے قابل اشتعال در بافت هاے سنتے بازار – اجراے رایزر خشک در ڪل بازارهاے سنتے ، مراڪز تجارے قدیم وجدید ، ڪاروانسراها ، تیمچه ها و...به منظور دستیابے وتسریع در عملیات آبرسانے مطلوب با توجه به عدم تردد عابرین از روے شیلنگ هاے آتش نشانے وعدم پارگے و آسیب آنها وهمچنین آبرسانے با دبے مناسب جهت اطفاء حریق – اجراے سیستم اطفاء حریق تر (هوزریل)در ڪل بازارهاے قدیمے ، مراڪز تجارے وساختمان هاے بلند مرتبه قدیمے و...با رعایت ڪامل عمق یخبندان به منظور جلوگیرے از یخ زدگے لوله ها در راسته بازارها ، ڪاروانسراها و...- رعایت فاصله پوشش استاندارد بنحویڪه فاصله دو جعبه هوزریل از هم 35 متر بیشتر نباشد - تعیین و بڪارگیرے افراد و پرسنل خاص آموزش دیده به عنوان متصدے امور ایمنے در راسته بازارها، مراڪز تجارے قدیم و جدید ، ساختمان هاے بلند مرتبه مورد تاڪید مے باشد- . ، الزام شرڪت هاے بیمه جهت اخذ تاییدیه ایمنے هر محل اعم از مسڪونے ، تجارے و... از آتش نشانے قبل صدور هرگونه بیمه نامه آتش سوزے وحوادث .

وی در ادامه با استناد به گزارش ڪارشناسان سازمان از مراڪز مذڪور وبا ارزیابے ایمنے دستگاههاے اجرایے به مشڪلات وموانع موجود در امداد رسانے به مجتمع هاے مسڪونے اشاره نمود ومراتب آمادگے سازمان در خصوص ارائه آموزش به شهروندان وعلے الخصوص ڪسبه بازار وارائه مشاوره در امور ایمنے وپیشگیرے به دستگاههاے متقاضے را اعلام داشت