Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی خبر شهر و شورا مراتع همدان در خطر آتش سوزی

مراتع همدان در خطر آتش سوزی

b_150_150_16777215_00_images_bayanati99.jpg

رئیس سازمان آتش نشانے وخدمات ایمنے همدان گفت : آتش نشانان همدان در سال 98تعداد3546 عملیات شامل اطفاء حریق وامداد ونجات داشته اند ڪه 1945 عملیات اطفاء حریق بوده است از این تعداد 895مورد پوشش گیاهے ومراتع ، 139مورد باغات وفضاے سبزو26مورد زمینهاے زراعے بوده است ومیتوان گفت از تعدادعملیاتهاے اطفاء حریق 55%مربوط به پوشش گیاهے ومراتع ، باغات وفضاے سبزبوده است.

به گزارش "همدان‌نیوز" و به نقل از روابط عمومے سازمان آتش نشانے وخدمات ایمنے ،آتشپاد محمدرضابیاناتے با اعلام این مطلب افزود :هرسال با گرم شدن هوا ونزدیک شدن به فصل تابستان ،وقوع آتش سوزے در مراتع وپوشش هاے گیاهے در نقاط مختلف شهروحریم آن قابل توجه ورو به گسترش است.
بیاناتی همچنین اعلام داشت آنچه مشهود است اینڪه آتش سوزے مراتع وپوشش گیاهے در همدان به موضوعے مهم وجدے تبدیل شده است چرا ڪه رفته رفته با گرم شدن هوا وخشک شدن این مناطق احتمال وقوع حریق در این قسمت ها بیشتر مے شود ڪه بخشے از این موضوع نتیجه بے احتیاطے شهروندان است ڪه لازم است به منظور حفظ ونگهدارے این مناطق آگاهے بخشے و فرهنگ سازے بیشترے انجام شود.
این مقام مسئول عنوان ڪرد با توجه به بارشهاے مناسب درسالهاے اخیر و با گرم شدن هوا پوشش هاے گیاهے خود رو در مراتع وسطح شهر وباغات افزایش چشمگیرے یافته وعمدتا در اثر بے احتیاطے شهروندان ، ڪه به جهت از بین بردن پوشش گیاهے عمدا اقدام به سوزاندن آنها مے نمایند ایجاد میشود ولیڪن متاسفانه پس از افروختن آتش ڪنترل آن از دست افراد خارج وبه حادثه اے بزرگ ووسیع تبدیل میشود .
رئیس سازمان آتش نشانے افزود: این سازمان در سالهاے اخیر به منظور پیشگیرے و ڪاهش آمار حوادث در این مناطق ومراتع در اختیار دستگاهها ،مڪاتباتی با سازمان ها وادارات مرتبط وبا متولے اینگونه امور همانندانجام داده است تا قبل از آغاز فصل گرما اقدامات پیشگیرانه اعم از چینش یا مهارڪردن اصولے علفزارها رامد نظر داشته باشند.
آتشپاد محمد رضا بیاناتے در پایان به لزوم آمادگے دستگاههاے متولے مانند منایع طبیعے ، محیط زیست ، آتش نشانے، شهرداریها وسازمان جنگلها ومراتع اشاره کرد وخواستار انجام اقدامات لازم وپیشگیرانه در این خصوص شد.
وی همچنین اظهار داشت سازمان آتش نشانے وخدمات ایمنے مراتب آمادگے خود را جهت ارائه آموزش ومشاوره به نهادها ، ارگان ها وادارات مرتبط با این امر اعلام داشته وخواستار آمادگے هر چه بیش از بیش شد.
اےن مقام مسئول با بیان اینڪه هنوز به اوج گرما وارد نشده ایم وبا شدت گرفتن گرما آمار حوادث درپوشش ها گیاهے ،مراتع ، باغات وفضاے سبز افزایش مے یابد از شهروندان محترم درخواست ڪرد از برپایے آتش درتفرجگاهها ، اماڪن تفریحے وباغات پرهیز نموده ودر صورت برافروختن آتش در این اماڪن از خاموش شدن قطعے آتش مطمئن شده وسپس اقدام به ترک محل نمایند و به باغداران وڪشاورزان توصیه نمود با توجه به شروع فصل گرما نسبت به ازبین بردن اصولے پوشش گیاهے وهرس نمودن آنها اقدام نموده تا شاهد ڪاهش آتش سوزے دراینگونه مناطق باشیم.
بیاناتی در پایان به آمار آتش سوزے در سال 99 اشاره ڪرد وافزود طے این مدت آتش نشانان 669 مورد عملیات اطفا ء حریق وامداد ونجات انجام داده اند ڪه ازاین تعداد 363 مورد مهار آتش در مراڪز واماڪن مختلف بوده وپوشش گیاهے ومراتع ، باغات وفضاے سبزبا 183 مورد معادل50% از عملیاتهاے اطفاء حریق را شامل میشود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن